NEWS

16/03/20

(Čeština) Hotel uzavřen

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Czeski.


>>
28/12/19

(Čeština) Sněhové podmínky

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Czeski.


>>
15/12/19

(Čeština) Úprava běžeckých stop

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Czeski.


>>
ALL NEWS

(Čeština) Obchodní podmínky

1.      Všeobecná ustanovení 1.1.   Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran. 1.2.   Smluvními stranami jsou WACHAL MORAVIA s.r.o., Kozomínská 646/2, 184 00, Praha 8 – Dolní Chabry, Zapsaná u MS v Praze oddíl C., vložka 119591, IČO: 60747099, DIČ: CZ60747099, DORUČOVACÍ ADRESA: 793 24 Karlova Studánka 149 jako provozovatel Sporthotelu Kurzovní (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient). 1.3.   Službami provozovatele jsou rekreační pobyty(ubytování hotelového typu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu a péče klientovi ve sjednaném rozsahu. 1.4.   Hotel je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Využíváním služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem. 1.5.   Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů. 2.      Časové vymezení Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné, klientem potvrzené přihlášky k pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu (za neplnoleté děti podepisuje přihlášku zákonný zástupce), resp. potvrzením písemné objednávky podepsané oprávněným zástupcem, pokud se jedná o právnickou osobu, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí 15 dnů po skončení doby pobytu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací. 3.      Objednání pobytu Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.sporthotelkurzovni.cz, e-mailem: recepce@sporthotelkurzovni.cz, písemně nebo faxem. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu, zálohovou fakturu nebo složenku). Ty mu budou okamžitě zaslány poštou (v elektronické podobě), vyjma složenky, která bude doručena poštou na adresu klienta. 4.      Cena pobytu Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“. 5.      Platební podmínky Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i proforma fakturu nebo složenku k úhradě zálohy na ubytování a objednané stravovací a další služby, kterou je třeba uhradit na číslo účtu 1483908359/0800 do termínu splatnosti (obvykle do 10 dnů). V případě neuhrazení zálohové faktury nebo složenky v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře nebo složence. 6.      Povinnosti klienta 6.1.   poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu, 6.2.   ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt, 6.3.   je-li zákazníkem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude provozovatel komunikovat a který seznámí účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od provozovatele. 7.      Zrušení pobytu7.1.   Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele a při odeslání v doporučeném dopise datum přijetí dopisu. 7.2.   Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zaplacené zálohy na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže nebo základním stornovacím poplatkem, vždy však min. ve výši 1000,- Kč. Toto neplatí v případě, že je zaplacená záloha na ubytování (pobyt) nižší. V takovém případě je minimální stornovací poplatek roven výši zaplacené zálohy.

  • do 14 dnů před příjezdem bez poplatku
  • 13 – 10 dnů 10 %
  • 9 – 7 dnů 30 %
  • 6 – 3 dnů 50 %
  • 2 dny a nedojezd 100 % ze zaplacené zálohy

7.3.   Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek, stejně tak i za změnu objednávky ze strany klienta (změna termínu, druhu pokoje nebo apartmá). 7.4.   Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 7 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta. 8.      Vyloučení klienta z pobytu Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby. 9.      Změny dohodnutých služeb 9.1.   Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb. 9.2.   Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere. 9.3.   Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10%, změna pobytového programu, změna ubytování na nižší kategorii – je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí. 9.4.   Vybavení, velikost a poloha pokojů, apartmá v hotelu nejsou vždy stejné a je vždy sjednáno individuálně mezi klientem a provozovatelem. 10.  Reklamační řízení 10.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán klientem. 10.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou. 10.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu. 11. Závěrečná ustanovení 11.1. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku. 11.2. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. 11.3. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 07.06.2007. Aktualizace byla provedena 01.07.2009.

CLOSE
CLOSE